Орієнтовні питання до іспиту з курсу
НазваниеОрієнтовні питання до іспиту з курсу
Дата публикации25.01.2014
Размер58.3 Kb.
ТипДокументы
uchitesya.ru > Культура > Документы
ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ

«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, ВІДРОДЖЕННЯ, XVII-XVIII СТ.»

 1. Значення античної традиції для становлення й розвитку культури європейського Середньовіччя. Роль варварської традиції у становленні європейської культури Середньовіччя.

 2. Вплив християнської концепції світу й мистецтва на становлення й розвиток культури європейського Середньовіччя.

 3. Періодизація й характеристика основних періодів розвитку літератури європейського Середньовіччя.

 4. Поняття про героїчний епос, його типові ознаки. Кельтський епос. Основні цикли ірландських саг.Хранителі епічної традиції у кельтів. Саги про Кухуліна.

 5. Ісландська літературна традиція. «Едди» та язичницька міфологія германців.

 6. Ісландська літературна традиція. Саги і поезія скальдів.

 7. Героїчний епос високого Середньовіччя: історико-поетична типологія.

 8. «Пісня про Роланда»: своєрідність епічного сюжету, історія і вигадка в творі.

 9. Характеристика епічного героя у «Пісні про Роланда». Образи Роланда, Олів’є, Карла Великого.

 10. Вплив християнства й відбиття феодальної етики у «Пісні про Роланда». Специфіка патріотизму в творі.

 11. Німецький епос. «Пісня про нібелунгів». Особливості стилю, роль фантастичних мотивів.

 12. Історичні джерела «Пісні про мого Сіда». Особливості поетики іспанського героїчного епосу.

 13. Куртуазна поезія середньовічної Європи: доба виникнення, батьківщина куртуазної лірики, нова етика кохання, стильові особливості творів, основні жанри, найвидатніші представники.

 14. Поняття про лицарський роман. Основні цикли лицарських романів.

 15. Роман про Трістана та Ізольду: джерела сюжету, місце серед інших циклів рицарського роману, імена його творців, своєрідність основних інтерпретацій історії Трістана та Ізольди.

 16. Міська література європейського Середньовіччя. Поява нового літературного героя. Особливості стилю.

 17. Жанри міської літератури європейського Середньовіччя (фабліо і шванки; містерії та міраклі; мораліте, фарси, соті). Тваринний епос «Роман про Лиса»

 18. Жанр «Божественної комедії» Данте. Зв’язок поеми з літературою видінь та з алегоричною поезією середніх віків. Автобіографізм твору.

 19. Символіка шляху людської душі у потойбічному світі. Піднесення цінності земного життя в «Божественній комедії»

 20. Поетична майстерність Данте у «Божественній комедії»: розвиток сюжету, особливості композиції, алегоричний зміст поеми, своєрідність авторської оповіді.

 21. Етапи розвитку італійської літератури епохи Відродження та їхня своєрідність.

 22. Франческо Петрарка - родоначальник італійського гуманізму. Особливості світогляду митця. Літературна діяльність Ф. Петрарки.

 23. «Книга пісень» Ф. Петрарки. Тема кохання й жіночої краси. Образ природи. Специфіка поетичної форми й художніх засобів виразності. Значення лірики Ф. Петрарки для розвитку європейської ренесансної поезії.

 24. «Декамерон» Д. Боккаччо: структурно-композиційна побудова збірника, його проблемно-тематичний зміст, жанрово-стильова своєрідність. Новий світогляд і нова мораль в новелах «Декамерона».

 25. Загальна характеристика зрілого Відродження в Італії (Аріосто, Боярдо).

 26. Біографія В. Шекспіра і «шекспірівське питання».

 27. Періодизація творчості В. Шекспіра.

 28. Концепція комічного В. Шекспіра та її реалізація у творчості митця.

 29. «Гамлет» В. Шекспіра: джерела сюжету та особливості його інтерпретації драматургом, сутність художнього конфлікту в творі.

 30. «Гамлет» В. Шекспіра: образ Гамлета.

 31. «Гамлет» В. Шекспіра: образи твору та їх роль у розкритті художнього конфлікту.

 32. Соціально-політичний лад і культурна ситуація у Франції на рубежі ХV - XVI ст. Французькі письменники ренесансної доби.

 33. «Гаргантюа і Пантагрюель» Ф. Рабле: жанрова специфіка твору, його зв’язок з народною творчістю; гуманістичні ідеали Рабле; утопія Телемської обителі; засоби створення комічного у книзі.

 34. Проблемно-тематичний спектр та жанровий склад лірики П. Ронсара.

 35. Історико-культурна ситуація в Іспанії XV ст. та передумови виникнення ренесансних тенденцій в культурному житті країни. «Золота доба» іспанського мистецтва й літератури. Рицарський та шахрайський романи в їх найкращих зразках.

 36. Історія написання роману «Дон Кіхот» М. де Сервантеса. Літературна традиція і новаторство у творі. Пародійне начало, гуманістична проблематика роману.

 37. Образ Дон Кіхота в однойменному романі М. де Сервантеса. Дон Кіхот як вічний образ.

 38. Образ Санчо Панси у романі М. де Сервантеса «Дон Кіхот». Уособлення в образах героїв твору рис іспанського характеру.

 39. Роман М. де Сервантеса «Дон Кіхот» як реалістичне узагальнення іспанського соціального життя на рубежі XVI - XVII ст.

 40. Соціокультурна ситуація в Європі XVII ст. Перегляд світоглядних позицій (картина світу, концепція особистості). Поняття бароко.

 41. Поняття бароко. Специфіка естетики й поетики, жанрова характеристика барокової літератури.

 42. Течії барокової поезії Європи.

 43. Іспанська література XVII ст.: основні літературні напрями та представники. Тематична та жанрова специфіка іспанської барокової літератури.

 44. «Темний стиль» у творчості Л. де Гонгора-і-Арготе.

 45. Реалізація естетики «Бурі й натиску» в драмі Ф. Шиллера «Розбійники». Трагізм образу Карла Моора.

 46. Творчість П. Кальдерона: особливості проблематики, жанрова своєрідність, специфіка драматургічної манери.

 47. Специфіка світосприйняття Д. Дідро. Філософська проблематика та соціальна сатира в діалозі «Племінник Рамо».

 48. Загальна характеристика німецької літератури ХVII ст.: жанрово-тематична своєрідність, видатні представники.

 49. Комедія Ж.-Б. Мольєра «Міщанин-шляхтич»: жанрова своєрідність, проблематика, образна система, засоби комічного.

 50. Соціокультурна ситуація в Англії XVII ст. Етапи розвитку англійської літератури доби. Творчість Дж. Донна та Дж. Мільтона в контексті епохи.

 51. «Метафізична поезія» як стильова течія у бароковій літературі (Дж. Донн, Ф. де Кеведо).

 52. Роман Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»: специфіка вираження просвітницьких поглядів автора, жанрова своєрідність, художні засоби.

 53. Поняття про класицизм. Філософська основа та естетичні принципи класицизму.

 54. Реалізація просвітницької концепції Д. Дефо в романі «Робінзон Крузо».

 55. Узагальнення теоретичних засад класицизму в трактаті Н. Буало «Мистецтво поетичне».

 56. Проблема пізнання в трагедії Й.В. Гете «Фауст». Конфлікт та система персонажів.

 57. Джерела трагедії «Фауст» Гете.

 58. Основна проблематика та конфлікт трагедії Ф. Шиллера «Підступність і кохання». Жанрова своєрідність п’єси.

 59. Соціокультурна ситуація у Франції ХVII ст. Загальна характеристика французької класицистичної драматургії.

 60. Тематика та проблематика творчості П. Корнеля, специфіка засвоєння художніх принципів класицизму.

 61. Творчість Ж. Расіна в системі французької класицистичної драматургії. Новаторство драматурга.

 62. Поєднання рис бароко та класицизму в комедії Ж.-Б. Мольєра «Міщанин шляхтич»

 63. Комедія класицизму. Традиції та новаторство у творчості Ж.-Б. Мольєра.

 64. Поняття про Просвітництво. Основні ідеї, проблема індивіда та погляд на суспільство. Специфіка просвітницької літератури.

 65. Характеристика європейської літератури ХVIIІ ст.: основні напрями, представники, естетичні засади.

 66. Жанр «високої» комедії в творчості Ж.-Б. Мольєра. Відхилення від канонів класицистичної поетики (на прикладі однієї з комедій).

 67. Поезія Р. Бернса та сатирична драматургія Р. Шерідана.

 68. Драма П. Кальдерона «Життя – це сон»: проблематика, риси барокової поетики.

 69. Просвітництво в Англії. Становлення та розвиток просвітницького роману.

 70. Загальна характеристика французького Просвітництва. Етапи, тенденції, представники. Енциклопедія.

 71. Сентименталізм в європейській літературі. Соціально-політичні та філософські погляди Ж.-Ж. Руссо. Значення творчості Ж.-Ж. Руссо для світової літератури.

 72. Реалізація художніх принципів французького класицизму в трагедії П. Корнеля «Сід»: конфлікт, система персонажів, елементи поетики.

 73. Просвітництво в Німеччині: специфіка, періодизація, літературні напрямки.

 74. Трагедія Ж. Расіна «Федра»: проблематика, специфіка конфлікту, образна система, поетика.

 75. Драматургія Ф. Шиллера: від штюрмерства до «веймарської класики» (етапи, ідеї, твори).

 76. Просвітницька проблематика філософської повісті Вольтера «Кандід». Її жанрова своєрідність.

 77. Преромантизм як перехідне ідейно-естетичне явище в європейській літературі: світоглядні позиції, естетика, художня специфіка.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Орієнтовні питання до іспиту з курсу iconПитання до іспиту
Основні поняття, предмет І система курсу «Судові та правоохоронні органи України»

Орієнтовні питання до іспиту з курсу iconПитання для іспиту з дитячої терапевтичної стоматології для студентів IV курсу
Строки закладки, мінералізації та прорізування тимчасових зубів. Фізіологічний спокій та розсмоктування

Орієнтовні питання до іспиту з курсу iconУсні питання іспиту тк – 3 курс

Орієнтовні питання до іспиту з курсу iconПитання до іспиту з дисципліни «Теорія журналістики»

Орієнтовні питання до іспиту з курсу iconПитання до іспиту
Охарактеризувати еволюцію соціальної ролі бібліотечного обслуговування та визначити цю роль на сучасному етапі

Орієнтовні питання до іспиту з курсу iconПитання до іспиту з історії української культури
Трипільські поселення, побут. Трипільська кераміка. Релігійні уявлення трипільців

Орієнтовні питання до іспиту з курсу iconЛітологія (питання до іспиту)
Предмет, задачи І значення літології, основні напрямки досліджень та зв’язок з іншими науками

Орієнтовні питання до іспиту з курсу iconПитання до іспиту з дисципліни „Господарське право”
Підприємництво як предмет регулювання господарського права, його ознаки, принципи та види обмежень

Орієнтовні питання до іспиту з курсу iconАналітичні жанри Питання до іспиту
...

Орієнтовні питання до іспиту з курсу iconПитання до іспиту з навчальної дисципліни
Поняття, завдання, об’єкт, предмет І система криміналістики. Методи криміналістики

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
uchitesya.ru
Главная страница